REGULAMIN

§1

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w badaniach nad treningiem pamięci roboczej zleconych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i organizowanych przez Neurostimulus Anna Ratomska.
2. Prowadzone badania naukowe mają na celu sprawdzenie, jak różni ludzie oceniają swoją pracę.
3. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
4. Osoba zgłaszająca chęć udziału w badaniach – każda osoba, która przesłała wypełniony formularz rekrutacyjny (zob. §2 ust. 1.).
5. Uczestnik badań – osoba, która zgłosiła chęć udziału w badaniach oraz spełniła wszystkie kryteria udziału w treningu (opisane w §2. ust. 3), zwana dalej Uczestnikiem.
6. Zleceniodawca badań – Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ingardena 6, 30-060 Kraków, uwzględniony w wykazie uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
7. Osoba nadzorująca przebieg badań – Anna Ratomska, działająca jako Neurostimulus Anna Ratomska z siedzibą w Lublinie przy ulicy Pogodnej 34/62, 20-337 Lublin, NIP 9461422838, zwana dalej Organizatorem.
8. Autor badania – mgr Konrad Kulikowski – doktorant w Instytucie Psychologii UJ.


§2

Zasady rekrutacji do badań

1. Zgłoszenie do badań odbywa się poprzez wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego dostępnego pod adresem http://neurostimulus.pl/formularz-zgloszeniowy.
2. Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej http://www.neurostimulus.pl/badanie-online .
3. W badaniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które spełniają łącznie m.in. wszystkie niżej wymienione kryteria:

 • mają od 20 do 55 lat;
 • nie mają chorób psychicznych i neurologicznych;
 • nie przyjmują na stałe leków o działaniu psychostymulującym;
 • dysponują komputerem z dostępem do Internetu przez min. 1.5 godziny w okresie przeprowadzenia badania (tj. kwiecień - listopad 2018);
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926, j.t. z późn. zm.) dla celów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

4. Decyzję o zakwalifikowaniu do badań podejmuje zleceniodawca badań oraz autor badania.
5. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do badań zostanie przekazana przez Organizatora każdej osobie zgłaszającej chęć udziału w badaniu w formie mailowej lub telefonicznej.


§3

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Neurostimulus Anna Ratomska z siedzibą w Lublinie przy ulicy Pogodnej 34/62, 20-337 Lublin, NIP 9461422838.
2. Dane osobowe uczestników badania będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926, j.t. z późn. zm.) dla celów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.
3. Dane osobowe uczestników badania będą przetwarzane w następującym zakresie:

 • gromadzenie i przechowywanie danych osobowych Uczestników i Osób zgłaszających chęć udziału w badaniach.
 • kontaktowanie się z Uczestnikami i osobami zgłaszającymi chęć udziału w badaniach.


§4
Przebieg badań

1. Badania odbędą się w terminach wyznaczonych przez autora oraz organizatora badań i opublikowanych na stronie http://www.neurostimulus.pl/badanie-online .
2. Każdy Uczestnik zakwalifikowany do badań otrzyma link do procedury badawczej na podany przez siebie w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail.
3. Do wykonania zadań potrzebny będzie monitor, klawiatura, myszka oraz stabilny dostęp do Internetu.
4. W celu wykonania zadań konieczne jest zainstalowanie bezpłatnej i bezpiecznej wtyczki Inquisit Web Player do komputerowej przeglądarki internetowej (zob. §5).
5. Tuż po wykonaniu wszystkich zadań Uczestnik może odinstalować wtyczkę Inquisit Web Player.
6. Zadania mogą być wykonane wyłącznie na komputerze (stacjonarnym lub przenośnym) ale nie na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet).
7. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań Uczestnik powinien upewnić się, że będzie mógł je nieprzerwanie wykonywać przez ok. półtorej godziny w optymalnych warunkach, tzn.:

 • w ciszy, bez obecności rozpraszaczy i osób trzecich,
 • w przewietrzonym pomieszczeniu,
 • mając wyłączony telefon, radio, telewizor i inne urządzenia multimedialne,
 • będąc wypoczętym i najedzonym,
 • będąc w wygodnej pozycji siedzącej lub stojącej,
 • nie będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków ani innych substancji o działaniu psychoaktywnym.

8. Procedura badawcza składa się z 4 zadań (trwających ok. 10 minut) oraz jednego kwestionariusza.
9. Wszystkie zadania należy wykonać w jednym podejściu.
10. Wykonanie wszystkich zadań zajmuje ok. 1 godzinę (+/- 20 minut) i zależy od indywidualnego tempa pracy.
11. Między poszczególnymi zadaniami będą kilkuminutowe przerwy na odpoczynek, jednak nie należy przerywać rozpoczętego zadania w trakcie jego wykonywania.
12. Uczestnik ma prawo do otrzymania informacji o swoich indywidualnych wynikach tych testów pod warunkiem ukończenia wszystkich etapów badania.


§5

Gwarancja bezpieczeństwa oprogramowania do wykonania zadań badawczych

1. Szczegółowe Informacje o programie Inquisit można znaleźć na stronie http://www.millisecond.com/web/participants.aspx.

2. Gwarancja Bezpieczeństwa (Security Statement) jest dostępna na stronie: http://www.millisecond.com/products/securitystatement.aspx

 

§6

Nagrody dla osób badanych

1. Za udział w badaniach dla Uczestników przewidziane są dwa rodzaje nagród:

 • nagroda gwarantowana w postaci półrocznego dostępu do platformy Neurogra.pl (o wartości 69.90 zł);
 • nagrody przyznawane w wyniku losowania o wartości 1000 zł.

2. Nagroda gwarantowana zostanie przekazana w postaci elektronicznego kodu dostępu do platformy w ciągu 3 dni od daty wykonania badania.

3. Nagrody gwarantowane będą przesłane na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rekrutacyjnym oraz w programie Inquisit podczas wykonania zadań. Adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym musi być identyczny z adresem podanym w programie Inquisit.

4. Nagroda losowa zostanie przekazana przelewem na konto po dopełnieniu przez Uczestnika następujących czynności:

 1. okazanie skanu/zdjęcia tych fragmentów umowy o pracę lub umów o pracę/zlecenia/dzieło zawartych między Uczestnikiem badań a jego pracodawcą, które będą niezbędne do zweryfikowania spełnienia kryteriów udziału w badaniu
 2. podanie danych osobowych niezbędnych do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z podatku należnego z tytułu otrzymanej nagrody (tj. adres, numer PESEL);
 3. podanie numeru konta bankowego, na które Organizator wypłaci Uczestnikowi należną nagrodę.

5. Nagrody losowe mogą być wypłacone jedynie w polskiej walucie i wyłącznie na złotówkowe konto bankowe.

6. Podana kwota 1000 zł jest kwotą netto (tzw. „na rękę”).

7. Zwycięzcom nagród losowych zostaną przesłane PITy niezbędne do rocznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, przy czym należny podatek (w wysokości 220 zł) zostanie opłacony przez Organizatora badań.

§7

Zasady przyznawania nagród gwarantowanych (wspomnianych w §6 ust. 1a)

1. Warunkiem otrzymania nagrody gwarantowanej jest wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w procedurze badawczej (zob. §2) w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania linku do badania.

 

§8

Zasady przyznawania nagród losowych (wspomnianych w §6 ust. 1b)

 1. Warunki otrzymania nagrody losowej są następujące:
  a) wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w procedurze badawczej (zob. §2) 
  b) osiągnięcie minimum 70% średniej poprawności odpowiedzi we wszystkich zadaniach wykonaniowych (tzn. z wyłączeniem kwestionariusza).
 2. W trakcie prowadzenia badań odbędą się 3 losowania nagród.
 3. Pierwsze losowanie odbędzie się po zebraniu 60 uczestników uprawnionych do udziału w losowaniu, drugie po zebraniu 65 kolejnych uprawnionych uczestników, a trzecie po zebraniu kolejnych 75 uprawnionych uczestników, przy czym każdy uczestnik będzie brał udział tylko w jednym losowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §8. ust. 4. i 6.
 4. Jeśli Uczestnik zachęci do uczestnictwa w badaniu inną osobę, a osoba polecona spełni warunki uczestnictwa i weźmie udział w badaniu, Uczestnik polecający weźmie dodatkowo udział w drugim najbliższym losowaniu odbywającym się po dacie wykonania badania przez osobę poleconą.
 5. Jeśli Uczestnik zachęci do uczestnictwa w badaniu min. trzy inne osoby, a wszystkie osoby polecone spełnią warunki uczestnictwa i wezmą udział w badaniu, Uczestnik polecający weźmie udział w każdym kolejnym losowaniu, odbywającym się po dacie wykonania badania przez osobę poleconą.
 6. Wyniki losowań będą przekazywane w indywidualnych wiadomościach e-mail wysyłanych przez organizatora do wygranych Uczestników.

§9

Rezygnacja z udziału w badaniach

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w badaniach na każdym etapie bez podania przyczyny.

2. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem wykonywania zadań należy przesłać wiadomość e-mail informującą o wycofaniu zgody na udział w badaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3. W przypadku rezygnacji z udziału w badaniu w trakcie wykonywania procedury badawczej można ją zakończyć, naciskając klawisze CTRL + Q. Prosimy również o poinformowanie o całkowitej rezygnacji, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wówczas nie będziemy się już kontaktować z danym Uczestnikiem.

4. Rezygnacja skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody gwarantowanej oraz nagród losowych.

5. Neurostimulus Anna Ratomska zobowiązuje się do usunięcia ze swoich baz danych osobowych Uczestnika badań, który zrezygnował z udziału w badaniach.

6. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w badaniach w trakcie ich trwania, nie może zostać ponownie do nich zakwalifikowany.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Regulaminu badań  wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej i jest dostępny pod wskazanym adresem.

2. Zleceniodawca oraz Organizator badań zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

3. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie.

Homo homini consulere debet.