Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencji "EEG biofeedback w padaczce"

§1

Informacje o konferencji

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konferencji "EEG biofeedback w padaczce"
 2. Konferencja jest realizowana przez Labarotriaum Badań Eksperymentalnych Biofeedback (organizator) i przez firmę Neurostimulus (współorganizator)
 3. Termin i miejsce konferencji jest szczegółowo przedstawione na stronie www.neurostimulus.pl
 4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. ZGŁASZAJĄCY – osoba wyrażająca chęć udziału w konferencji, która wypełniła formularz zgłoszeniowy poprzez stronę www.neurostimulus.pl,
  2. UCZESTNIK – ZGŁASZAJĄCY(A), który(a) potwierdzi (ła)  udział w konferencji i w ustalonym terminie pojawi się na konferencji. 
  3. ORGANIZATOR - Labarotriaum Badań Eksperymentalnych Biofeedback
  4. WSPÓŁORGANIZATRO - Rafał Szewczyk Neurostimulus

§2

Warunki uczestnictwa w konferencji

 1. Konferencja skierowana jest do:
  1. uczelni oraz ich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów;
  2. jednostek naukowych i ich pracowników naukowych;
  3. szkół, przedszkoli i ich pracowników, w szczególności pedagogów i psychologów;
  4. przedsiębiorców i ich pracowników działających w obszarze pokrewnym z tematyką konferencji 
  5. osób fizycznych pragnących zdobyć wiedzę i kompetencje przekazywaną w trakcie konferencji.
 2. Kandydatami na UCZESTNIKÓW konferencji są osoby:
  1. z minimum średnim wykształceniem;
  2. zainteresowane problematyką mózgu, układu nerwowego i pochodnym zagadnienieniami.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
  1. wypełnienie i przesłanie przez osoby, o których mowa w §2 ust. 1 - 2 niniejszego Regulaminu formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, który znajduje się na stronie www.neurostimulus.pl
  2. po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na konferencję - potwierdzenie swojego przybycia
 4. Kandydaci, o których mowa w §2 ust. 1 - 2 Regulaminu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem dokumentów, o których mowa w §2 ust. 3a. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

§3

Zasady rekrutacji

 1. Nabór uczestników konferencji rozpoczyna się z dniem opublikowania informacji o szkoleniu i kończy na 4 dni przed datą szkolenia. Formularze zgłoszeniowe otrzymane po dniu zakończenia naboru mogą nie być brane pod uwagę przez organizatora i współorganizatora.
 2. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się faktyczne otrzymanie przez współorganizatora zgłoszenia poprzez formularz zamieszony na stronie www.neurostimulus.pl
 3. Proces rekrutacji obejmuje sporządzenie listy kandydatów do udziału w konferencji na podstawie kolejności zgłoszeń.
 4. Osobą zakwalifikowaną na konferencję zostanie osoba, która:
  1. Spełniła warunki §2 ust. 1 - 3;
  2. Wysłała dokumenty opisane w §2 ust. 3a
 5. Osoby zakwalifikowane na konferencję po spełnieniu warunków w/w punktu 4 tego paragrafu zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo.
 6. Współorganizator i organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia konferencji.
 7. W takim przypadku organizator poinformuje o tym fakcie ZGŁASZAJĄCYCH.

§4

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji

 1. Rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłosić organizatorowi i współorganizatorowi mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§5

Organizacja i uczestnictwo w konferencji

 1. Konferencja zostanie przeprowadzona według programu umieszonego na stronie www.neurostimulus.pl.
 2. Organizatora i współorganizator azastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu.
 3. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z winy ORGANIZATORA lub WSPÓŁORGANIZATRA zaproponowany zostanie inny termin konferencji, o ile zrealizowanie takiej konferencji będzie możliwe w innym terminie. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATOR  nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie UCZESTNIKA  wywołanych odwołaniem konferencji.

§6

Postanowienia końcowe

 1. REGULAMIN konferencji dostępny jest stronie internetowej www.neurostimulus.pl.
 2. ORGANIZATOR i  WSPÓŁORGANIZATRO zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego REGULAMINU. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie www.neurostimulus.pl .
Homo homini consulere debet.