REGULAMIN

Regulamin studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Burza w Mózgu”

Lublin, 14-15 marca 2016 r.

 

I.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy dokument jest regulaminem konferencji „Burza w Mózgu”, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2015 r. na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy al. Racławickich 14 w Lublinie. 

2.Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a.Organizator: Studenckie Koło Neuronauk działające pod kuratelą Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL;

b.Współorganizator: Neurostimulus Marta Ratomska z siedzibą
w Lublinie przy ul. Pogodna 34/62

c.Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Współorganizatora. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie konferencji i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej www.neurostimulus.pl aktualnych informacji. 

4.W ramach konferencji odbędą się wykłady plenarne i sesje studencko-doktoranckie.

5.Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

II.Zgłoszenie udziału

1.Abstrakty w języku polskim mogą być zgłaszane przez studentów oraz absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. 

2.Wystąpienie konferencyjne może być pracą empiryczną (raportem z badań własnych) lub pracą teoretyczną (przeglądem badań).

3.Dopuszczalna długość abstraktu wynosi maksymalnie 200 słów. Abstrakt musi mieć charakter strukturalny i zawierać: wstęp, cel pracy, materiały
i metody, wyniki oraz wnioski. 

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia poprawek do zgłoszonych abstraktów, jeśli uznają, że znajdują się w nich rażące błędy merytoryczne.

5.Jedno wystąpienie może mieć maksymalnie dwóch autorów, a każdy z nich ma prawo do częściowego wygłoszenia referatu oraz otrzymania certyfikatu potwierdzającego czynne uczestnictwo w konferencji.

6.Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

7.Zgłoszenie abstraktu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu Konferencji. Konsekwencje wynikające
z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy.

8.Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

a.uczestnictwo czynne: przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej Współorganizatora do dnia 28 lutego 2016 r. oraz uregulowanie opłaty konferencyjnej w wysokości 80 zł (65 zł w przypadku zgłoszenia do 14 lutego 2016) na konto Współorganizatora po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wystąpienia i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r.

b.bierne uczestnictwo: bezwarunkowe;

9.Odpłatne uczestnictwo upoważnia do:

- otrzymania certyfikatu uczestnictwa, potwierdzającego wygłoszenie pracy,

- wygłoszenia pracy przez autora lub autorów,

- udziału w dyskusji w charakterze współautora,

- otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,

-obiadu

10.Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń. 

11.Konferencja ma charakter wyłącznie niekomercyjny, a cały dochód z opłat konferencyjnych zostaje przeznaczony na pokrycie bezpośrednich kosztów jej organizacji.

12.Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych Uczestnika.

 

III.Recenzja abstraktów

1.O przyjęciu bądź odrzuceniu referatu decyduje recenzja przeprowadzana przez Organizatora. 

2.W recenzji oceniane będą następujące elementy abstraktów: aktualność tematu, zgodność z tematyką konferencji, oryginalność ujęcia tematu, merytoryczna poprawność i trafność abstraktu. 

3.Organizatorzy mogą odrzucić proponowany referat w wyniku podejrzenia autora o plagiat bądź autoplagiat. 

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania recenzji. 

5.Zgłaszający zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w konferencji drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail do dnia 7 marca 2016 r.

 

IV.Wystąpienia konferencyjne na sesji studencko doktoranckiej

1.Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to .ppt i .pptx. Prezentacje mogą zawierać pliki wideo. Prezentację należy nadesłać na podany uczestnikowi przez Koordynatorów poszczególnych sesji adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2016 r.

2.Wystąpienia w sesji studencko-doktoranckiej odbywają się w blokach tematycznych. 

3.Czas wystąpienia wynosi 6 minut i 40 sekund i może zajmować maksymalnie 20 slajdów. 

4.Po kązdej prezentacji będzie można zadać dwa pytani, według zasady "kto pierwszy".

5.Moderator bloku w sytuacjach nadzwyczajnych może skrócić czas prezentacji pracy.

6.Uczestnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność moderatorowi przed rozpoczęciem bloku. 

7.Po zakończeniu bloku wydawane będą certyfikaty potwierdzające wygłoszenie referatu.
Wwypadku nieodebrania certyfikatu podczas konferencji możliwy jest jego odbiór osobisty od członków Studenckiego Koła Neuronauk w ustalonym terminie bądź wysłanie go przesyłką pocztową opłaconą przez Uczestnika lub drogą elektroniczną.

 

V.Wystąpienia konferencyjne zaproszonych gości

1.Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to .ppt i .pptx. Prezentacje mogą zawierać pliki wideo. Prezentację należy nadesłać na podany uczestnikowi przez Koordynatorów poszczególnych sesji adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2016 r.

2.Wystąpienia w sesji studencko-doktoranckiej odbywają się w blokach tematycznych. 

3.Czas wystąpienia wynosi 45 minut na prezentację i 10 minut na dyskusję. 

4.Dyskusje odbywają się bezpośrednio po wystąpieniu. Wszyscy obecni autorzy wygłaszanej pracy mają prawo do uczestnictwa w dyskusji po zakończonej prezentacji. Członkowie komitetu naukowego danej sesji mają prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów pracy. Prawo do zadawania pytań mają również wszyscy obecni uczestnicy Konferencji.

5.Moderator bloku w sytuacjach nadzwyczajnych może skrócić czas prezentacji pracy.

6.Po zakończeniu bloku wydawane będą podziekowania za wygłoszenie referatu. 

 

VI.Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami). 

2.Dane osobowe Uczestników przechowywane są przez Organizatora i Współorganizatora w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za udział w Konferencji. Organizator i Współorganizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 

3.Koszt pobytu oraz przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.neurostimulus.pl. 

6.Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej www.neurostimulus.pl. 

7.Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.neurostimulus.pl. 

Homo homini consulere debet.