REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE NEUROSTIMULUS
 
1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.neurostimulus.pl/zamow, prowadzony przez Neurostimulus Marta Ratomska z siedzibą w Lublinie przy ul Pogodnej 34/62, NIP: 9462589078 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu produktów jest ceną brutto, jest wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
1. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
3. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
2. TRANSAKCJA
1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać:
• poprzez strony internetowe sklepu - wypełniając formularz na stronach sklepu,
• telefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 514 722 090 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Neurostimulus Marta Ratomska ul Pogodnej 34/62, 20-337 Lublin. Może to także zrobić drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Neurostimulus Marta Ratomska zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Neurostimulus Marta Ratomska zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu rachunek korygujący, który odeśle na adres Kupującego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

3. PŁATNOŚĆ
1. W sklepie Neurostimulus istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
• Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego: numer: 70 1950 0001 2006 0016 4906 0001. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. .
2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
 
4. DOSTAWA
1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas wysyłki produktów wynosi do 48 godzin następujących po sobie dni roboczych po potwierdzeniu dostawy. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z Pocztą Polską.
4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Pocztę Polską i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności listonosza lub pracownika poczty, który wydaje przesyłkę sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać listonosz lub pracownik poczty polskiej), zawierający opis uszkodzenia.
6. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 
5. GWARANCJA I SERWIS
1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym Neurostimulus są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.
  
6. REKLAMACJE I ZWROTY
 
1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
c) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
2. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności listonosza lub pracownika Poczty Polskiej z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Neurostimulus a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Neurostimulus jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Neurostimulus Marta Ratomska. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
4. Neurostimulus Marta Ratomska informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, a także. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Neurostimulus Marta Ratomska dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
5. Neurostimulus Marta Ratomska informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Neurostimulus Marta Ratomska dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Neurostimulus konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Neurostimulus zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://neurostimulus.pl/regulamin-sklep

Homo homini consulere debet.