dr RAFAŁ SZEWCZYK

Doktor psychologii i założyciel firmy Neurostimulus oraz marki EI Expert. Posiada podwójny tytuł magistra – psychologii i ekonomii – oba zdobyte na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł doktora psychologii zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego badania dotyczyły wpływu treningu pamięci roboczej na racjonalność podejmowanych decyzji. Obecnie pracuje w Katedrze Psychologii Neurokognitywnej na UP w Krakowie. Prowadzi wykłady i konserwatoria między innymi z Diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej czy Biopsychologii.

Wieloletni terapeuta biofeedback i certyfikowany trener pamięci roboczej. Przeszedł szereg szkoleń z zakresu rehabilitacji procesów poznawczych.

Zapoczątkował ideę prowadzenia treningów poznawczych u osób uzależnionych od hazardu i obecnie współrealizuje na ten temat grant naukowy finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Brał także udział w realizacji grantu (na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie) dotyczącym wpływu treningu funkcji wykonawczych na podatność na złudzenia wzrokowe.

Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach poświęconych neuroterapii oraz wspomaganiu rozwoju i rehabilitacji procesów poznawczych.

mgr MARTA SZEWCZYK

Jest psychologiem o ukończonej specjalności z psychologii klinicznej i osobowości. Niebawem będzie broniła tytułu doktora w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W pracy naukowej zajmuje się uczeniem mimowolnym oraz jego wpływem na sprawność procesów uwagowych. Wykorzystuje do tego neuroobrazowanie elektrycznej aktywności mózgu (EEG) w paradygmacie potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem (ERPs). Jest laureatką konkursu Preludium 11 (fundator: Narodowe Centrum Nauki), w wyniku którego otrzymała 3-letni grant na realizację projektu badawczego. Swoje badania prowadzi we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Niemcy).

Chętnie sięga po literaturę naukową z zakresu skuteczności metod wspomagających procesy pamięciowe oraz na temat wpływu treningu muzycznego na rozwój zdolności językowych. Sama jest także autorką publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

mgr MARTA JAŚKIEWICZ

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ze specjalnością kliniczną. Interesuje się szeroko rozumianą psychologia poznawczą, szczególnie w kontekście neuropsychologii.

Problemy badawcze, które podejmuje w badaniach naukowych, dotyczą głównie wpływu doświadczeń związanych z muzyką na funkcjonowanie mózgu. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu badań EEG, szczególnie wykorzystujących metodę potencjałów wywołanych (ERP). Dodatkowym obszarem jej zainteresowań są analizy statystyczne. Ukończyła liczne szkolenia związane z diagnostyką i neurorehabilitacją zaburzeń związanych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Obecnie doktorantka w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat czynników modyfikujących percepcję muzyki u laików i ekspertów muzycznych.

dr PAWEŁ SZEWCZYK

Jest adwokatem, doktorem prawa i adiunktem na Uniwersytecie Opolskim. Posiada potrójny tytuł magistra z prawa, pedagogiki i filologi.  Ukończył Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. W ramach programów wymiany studenckiej uczestniczył w kursach językowych organizowanych przez Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu oraz Uniwersytet Moskiewski. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę adwokacką. Oprócz nadzorowania działu prawnego w firmie Neurostimulus zajmuje się zagadnieniami prawnymi odpowiedzialności terapeutów i neuroterapeutów. W czasie wolnym trenuje pływanie i taniec towarzyski.

dr KONRAD KULIKOWSKI

Absolwent Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktorant w Instytucie Psychologii UJ. Interesuje się możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie realizacji badań naukowych. By lepiej zrozumieć współcześnie dostępne metody gromadzenia i przetwarzania danych ukończył studia podyplomowe: Systemy baz danych na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Aktualnie prowadzi badania nad relacjami pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym a różnymi wymiarami dobrostanu pracowników.  Najbardziej ekscytującym go pytaniem  badawczym jest to, w jaki sposób sprawność funkcjonowania pamięci roboczej wiąże się z zaangażowaniem w pracę.

mgr Kamil Chrustowski

Jest psychologiem o ukończonej specjalności z psychologii społecznej. Od strony naukowej specjalizuje się w psychologii emocji. Obecnie w ramach doktoratu prowadzi badania naukowe dotyczące nieuświadomionego afektu oraz zjawiska mikroekspresji, z których wyciąga konkluzje wskazujące na możliwość nieuświadomionej komunikacji interpersonalnej.
W ramach pracy dydaktycznej na uczelniach państwowych oraz prywatnych prowadzi zajęcia z psychologii różnic indywidualnych, psychologii rozwoju człowieka oraz podstaw psychologii. W obrębie jego zainteresowań leży psychopatologia (psychologia zaburzeń), psychologia osobowości oraz psychologia ewolucyjna.
Jest psychologiem praktykiem – świadczy usługi pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obliczu trudności, problemów, zaburzeń i chorób psychicznych. Przeprowadza diagnozę i sporządza opinie psychologiczne. Współpracuje także z instytucjami, w których prowadzi zajęcia usprawniające dla osób z zaburzenia i dysfunkcjami: np. ze spektrum zaburzeń autystycznych.
W pozostałej swej pracy zawodowej stara się koncentrować na działaniach związanych z promocją wiedzy psychologicznej: prowadzi szkolenia o tematyce związanej z motywowaniem, komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów.

mgr inż. WIESŁAW RATOMSKI

Jest inżynierem i serwisantem z długoletnim stażem. Zajmuje się on naprawą oraz serwisem urządzeń automatyki i aparatury medycznej. Posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. W zespole Neurostimulus odpowiada za poprawne działanie aparatury medycznej.