Abstrakt:

Trening pamięci roboczej jest ostatnio przedmiotem dużego zainteresowania i wzbudza wiele kontrowersji. Jako że sprawność pamięci roboczej koreluje z inteligencją płynną, wielu badaczy podejmowało próby zwiększenia inteligencji przez trening pamięci roboczej. Potwierdzona skuteczność treningu pamięci roboczej mogłaby otworzyć drogę do skutecznej terapii wielu zaburzeń jak i poprawy funkcjonowania poznawczego u osób zdrowych. Jednakże, wiele badań dowodzących skuteczności treningu pamięci roboczej w poprawie inteligencji jest krytykowanych za błędy metodologiczne. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny. Jego celem jest przegląd literatury pod kątem wyodrębnienia źródeł niespójności, jakie istnieją wśród autorów dokonujących meta-analiz i przeglądów badań nad skutecznością treningów pamięci roboczej. W tym celu analizuję wyniki i wnioski wyciągane w ostatnich przeglądach i meta-analizach. Ostatecznie wskazuję na kilka kwestii, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu kolejnych badań nad skutecznością treningów pamięci roboczej.

Słowa kluczowe: trening pamięci roboczej, transfer efektów, motywacja wewnętrzna

 

The effectiveness of working memory training – points to consider for future research

Abstract: Working memory training (WMT) has recently become one of the most debated issues in the field of cognitive psychology. Since working memory (WM) is considered a strong correlate of IQ, numerous researchers have been trying to increase the latter by training the former. Proven effectiveness of working memory training could lead to its application in the therapy of many cognitive impairments. WMT could be also used as a tool of improving cognitive functioning of healthy subjects. However, almost every publication claiming to provide evidence for achieving one of above mentioned objectives has been criticised, mostly because of methodological shortcomings. The aim of my presentation is to extract potential sources of inconsistencies existing between the authors of meta-analysis and reviews of WMT research. For this reason I take a closer look at results and conclusions of several meta-analysis and reviews. As a result I point few indications that should be taken into consideration in future studies on WMT effectiveness.

autor: Rafał Szewczyk

artykuł opublikany w: Polish Psychological Bulletin 2016, vol. 47(1) 43–50

Pełny tekst