Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Neurostimulus Marta Ratomska
 2. Szkolenia realizowane zwane dalej SZKOLENIAMI, mają na celu propagowanie wiedzy związanej z szeroko rozumianymi neuronaukami oraz rozwój kompetencji uczestników szkoleń (psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów, fizjoterapeutów, osoby fizyczne projektów w ramach inicjatywy klastrowej).
 3. Organizatorem szkoleń jest Neurostimulus Marta Ratomska, ul. Pogodna 34/62, 20-337 Lublin, zwanym dalej ORGANIZATOREM.
 4. Szkolenia realizowane są na terenie krajów Unii Europejskiej.
 5. Terminy i okres realizacji szkoleń szczegółowo przedstawione są na stronie www.neurostimulus.pl
 6. Cena szkolenia uzależniona jest od rodzaju szkolenia, miejsca i terminu szkolenia.
 7. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • ZGŁASZAJĄCY – osoba wyrażająca chęć udziału w SZKOLENIACH, która wypełniła formularz zgłoszeniowy poprzez stronę www.neurostimulus.pl, przesłała go w formacie PDF, DOC, DOCX lub wysłała skan  na adres  bok@neurostimulus.pl.
  • UCZESTNIK – ZGŁASZAJĄCY(A), który(a) dokonał(a) pełnej opłaty za udział w SZKOLENIU i w ustalonym terminie pojawił się na SZKOLENIU.
 1. SZKOLENIA skierowane są do:
  • uczelni oraz ich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów;
  • jednostek naukowych i ich pracowników naukowych;
  • szkół, przedszkoli i ich pracowników, w szczególności pedagogów i psychologów;
  • przedsiębiorców i ich pracowników działających w obszarze pokrewnym z tematyką szkoleń
  • osób fizycznych pragnących zdobyć wiedzę i kompetencje przekazywaną w trakcie SZKOLEŃ.
 2. Udział w SZKOLENIU, którego treści odnoszą się do wiedzy i kompetencji psychologów, jest zarezerwowany wyłącznie dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie w tym zakresie.
 3. Kandydatami na UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ są osoby:
  • z minimum średnim wykształceniem;
  • zainteresowane problematyką mózgu, układu nerwowego i pochodnym zagadnienieniami.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
  • wypełnienie i przesłanie przez osoby, o których mowa w §2 ust. 1 – 3 niniejszego Regulaminu formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, który znajduje się na stronie www.neurostimulus.pl
  • w przypadku szkoleń odpłatnych opłacenie uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z zasadami opisanymi w §4 ust. 2 – 5,
 5. Kandydaci, o których mowa w §2 ust. 1 – 3 Regulaminu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem dokumentów, o których mowa w §2 ust. 4a. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 1. Nabór uczestników szkolenia rozpoczyna się z dniem opublikowania informacji o szkoleniu i kończy na 4 dni przed datą szkolenia. Formularze zgłoszeniowe otrzymane po dniu zakończenia naboru mogą nie być brane pod uwagę przez ORGZNIZATORA.
 2. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się faktyczne otrzymanie przez ORGANIZATORA zgłoszenia poprzez formularz zamieszony na stronie www.neurostimulus.pl, przesłanie go w formacie PDF, DOC, DOCX LUB skanem na adres e-mail: bok@neurostimulus.pl.
 3. Proces rekrutacji obejmuje sporządzenie listy kandydatów do udziału w szkolenia na podstawie kolejności zgłoszeń.
 4. Osobą zakwalifikowaną na szkolenie zostanie osoba, która:
  • Spełniła warunki §2 ust. 1 – 3;
  • Wysłała dokumenty opisane w §2 ust. 4a
  • Dokonała zapłaty za SZKOLENIE zgodnie z zasadami opisanymi w §4 ust. 2 – 5.
 5. Osoby zakwalifikowane na SZKOLENIE po spełnieniu warunków w/w punktu 4 tego paragrafu zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo.
 6. SZKOLENIE może zostać zorganizowane dla minimalnej grupy  8 osób, przy czym maksymalna liczebność grupy nie powinna przekroczyć 21 osób.
 7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych osób niż podana w w/w punkcie 6 tego paragrafu.
 8. W takim przypadku ORGZNIZATOR poinformuje o tym fakcie ZGŁASZAJĄCYCH i zwróci każdej z tych osób (chyba, że ZGŁASZAJĄY uzna inaczej) całą wpłaconą do tej pory kwotę w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z przeprowadzenia SZKOLENIA.
 9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmian w liczebności grupy szkoleniowej.
 1. Cena SZKOLENIA znajduje się na stronie www.neurostimulus.pl w zakładce CENNIK SZKOLEŃ.
 2. Osoba, która wyśle formularz zgłoszeniowy zostanie wpisana na listę ZGŁASZAJĄCYCH udział w SZKOLENIU pod warunkiem wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny SZKOLNIA najpóźniej do 3 dni od daty otrzymania od ORGANIZATORA potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w SZKOLENIU jest wpłacenie całej kwoty najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
 4. Wyjątkiem jest zgłoszenie uczestnictwa na 7 dni przed SZKOLENIEM (nie później jednak niż na 2 dni przed SZKOLENIEM). Wówczas osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości opłaty.
 5. Wpłat należ dokonać na rachunek bankowy w IDEA banku:
  • Nazwa rachunku: Neurostimulus Marta Ratomska
  • Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0016 4906 0001
  • Tytuł przelewu: Imię Nazwisko UCZESTNIKA; nazwa SZKOLENIA; data SZKOLENIA
 1. Grupy od 3 osób z tej samej instytucji/organizacji/firmy i stali partnerzy mają możliwość uzyskania rabatów w cenie SZKOLENIA.
 2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 1. Rezygnację z uczestnictwa w SZKOLENIU należy zgłosić ORGANIZATOROWI mailowo na adres biuro@neurostimulus.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia SZKOLENIA (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od SZKOLENIA w formie pisemnej do ORGZNIZATORA) ZGŁASZAJĄCEMU udział w szkoleniu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, lub kwoty uiszczonej do tej pory, w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez ORGANIZATORA oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 4 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, ZGŁASZAJĄCEMU przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez ORGZNIZATORA w związku z organizacją szkolenia w odniesieniu do tej osoby.
 4. ZGŁASZAJĄCY udział w szkoleniu wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze SZKOLENIA przez niego później niż na 4 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, ORGZNIZATOR zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za SZKOLENIE.
 1. SZKOLENIA NEUROSTIMULUS zostaną przeprowadzone według programu SZKOLENIA umieszonego na stronie www.neurostimulus.pl adekwatnego dla danego szkolenia.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu SZKOLENIA.
 3. Godziny podane w poszczególnych programach SZKOLEŃ są godzinami zegarowymi.
 4. W przypadku, gdy SZKOLENIE nie odbędzie się z winy ORGANIZATORA zaproponowany zostanie inny termin SZKOLENIA, o ile zrealizowanie takiego SZKOLENIA będzie możliwe w innym terminie. ORGANIZATOR SZKOLENIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie UCZESTNIKASZKOLENIA wywołanych odwołaniem SZKOLENIA.
 5. W przypadku, gdy SZKOLENIE nie odbędzie się z winy ORGANIZATORA, ORGANIZATOR zwróci UCZESTNIKOWI równowartość wpłaconej przez niego kwoty za SZKOLENIE, jeśli ten nie będzie chciał lub nie będzie mógł uczestniczyć w innym, wskazanym przez ORGZNIZATORA terminie SZKOLENIA.
 6. UCZESTNICY zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach.
 7. Warunkiem ukończenia SZKOLENIA i otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i kompetencje jest udział UCZESTNIKA w minimum 85% godzin SZKOLENIA.
 8. UCZESTNICY SZKOLENIA zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu programu SZKOLENIA.
 9. Podczas szkolenia ORGANIZATOR zapewni UCZESTNIKOWI SZKOLENIA materiały szkoleniowe.
 1. REGULAMIN SZKOLENIA dostępny jest stronie internetowej www.neurostimulus.pl.
 2. ORGANIZATOR SZKOLENIA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego REGULAMINU. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie www.neurostimulus.pl .